+36-70-

312

-72-19

A SZOLGÁLTATÓ:

Dr. Fejes és Társa 2003 Egészségügyi Szolgáltató B.T. ( 3300, Eger, Mindszenty Gedeon út 5.,)
A Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, amely az érdekkörében eljárókra is kiterjed.

A MEGRENDELŐ:

Az egyedi szolgáltatási szerződésben megnevezett páciens.
1) A felek a Megrendelő által választott fogorvosi járóbeteg-ellátási szolgáltatás/ok/, és az ehhez szükséges anyagok megrendelését, tartalmát jelen ÁSZF feltételei és az egyedi szóbeli vagy írásbeli ajánlat szerinti tartalommal határozzák meg.
2) Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fogszakorvosok, szakasszisztencia és alvállalkozók igénybevételével teljesíti szolgáltatás/oka/t, biztosítja az ehhez szükséges fogtechnikai és egyéb anyagokat a kezelést ellátó fogorvos és a Megrendelő által egyeztetett időpontokban és gyakorisággal.
3) A kezelés megkezdésével a szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendeltszolgáltatás/ok/ teljesítéséhez - különösen a fogászati ellátáshoz, a fogtechnikai tevékenységhez, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez, a szálláshely, vagy a Megrendelő által kívánt egyéb szolgáltatásokhoz - a Megrendelő alvállalkozókat is igénybe vesz, akiknek a tevékenységéért úgy felel, mintha az alvállalkozóira bízott tevékenységet saját maga látta volna el.
A Szolgáltató e közvetített szolgáltatásokat is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron a Megrendelő részére.

A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKE:

4) A Szolgáltató a szolgáltatások díjairól, anyagköltségeiről a Megrendelőket honlapján és arendelőiben nyomtatott formában tájékoztatja.
5) Az elvégzett kezelések konkrét díjtételei, a kezelésekhez felhasznált anyagok, a közvetítettszolgáltatások költségei ajánlatban, illetve a kezelések befejezésekor kerülnek rögzítésre,számlázásra.
6) Amennyiben a szolgáltatáshoz nem kapcsolódik fogtechnikai anyag, az alkalmanként elvégzett kezelés díja kezeléskor fizetendő. Az ajánlat szerint az aktuális díjjegyzék figyelembe vétele mellett átalány díjazás is megállapítható.
7) Fogtechnikai anyagok szolgáltatása esetén ezek költségeinek 50%-a előre, a fennmaradó hányad az anyag beépítésekor fizetendő.
8) Az ajánlat szerinti díj- és anyagköltségek 30 napig érvényesek, ezt követően a Szolgáltatónak jogában áll a díj-, és anyagköltség változtatására. Ettől függetlenül az ajánlatban előirányzott díjtételek a kezelés befejezéséig módosulhatnak a kezelés során előálló szakmai okok, pl. előre nem látható beavatkozások, gyógyító tevékenység miatt is.
9) Az egyes kezelés/ek/ befejezésekor a számla aláírásával a Megrendelő a Szolgáltató teljesítését és a számla átvételét igazolja.

FIZETÉSI FELTÉTELEK:

10) Az előző pontok szerint kiállított számlák tartalmazzák a fizetési kötelezettség teljesítésének módját (készpénz, kártya stb.), határidejét. Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszeres összege.

11) Valutával/devizával történő fizetés esetén a szolgáltató a számlavezető bankja által alkalmazott vételi árfolyamot alkalmazza.
 

ADATVÉDELEM, TÁJÉKOZTATÁS:

12) A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott és a Megrendelőről az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, személyazonosító adatait az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa. Hozzájárul ahhoz is, hogy gyógykezelésének kizárólagosan orvosi vonatkozású adatait, tapasztalatait a Szolgáltató tudományos, kutatási célokra felhasználja.
13) Megrendelő tudomásul veszi, hogy az, általa aláírt ÁLTALÁNOS ANAMNÉZIS elnevezésű adatlapon az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások, gyógykezelések tartalmának megválasztásához szükségesek, úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljes körűek és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót tájékoztatni köteles.
14) A Megrendelő tudomásul veszi és nem ellenzi, hogy biztonsági okokból a Szolgáltató Rendelőiben hang- és képfelvétel készülhet, amely felvételek tartalmát a Szolgáltató szükség esetén kizárólag rendőrhatóságnak jogosult bemutatni.
15) A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy elérhetőségi adatait a Szolgáltató adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a kezelési időpontokról vagy azok esetleges változásairól, a megrendelőt érintő egyéb változásokról, a Szolgáltató újdonságairól (hírlevél formájában) őt tájékoztassa. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő ezen adatait harmadik személyeknek nem adja ki.
16) A Szolgáltató a Rendelő(k)ben kifüggeszti a betegjogi tájékoztatót.
A szerződés időtartama:
17) Amennyiben az szerződés mást nem tartalmaz, azt a felek határozatlan időre kötik meg, amely időtartam alatt az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelésére, teljesítésére jelen szerződés feltételei szerint kerül sor az aktualizált ajánlatban rögzített feltételek szerint.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

20) Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy az ajánlatot aláíró személy aláírásra jogosult, illetve a szolgáltatást igénybevevő személy cselekvőképes. Cselekvőképtelen személy kezelése esetén a megrendelő a kezelt személy törvényes képviselője.
21) Megrendelő a szolgáltatás igénybe vételével (ráutaló magatartásával), illetve az ajánlat aláírásával elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte.
22) Jelen ÁSZF, az ANAMNÉZIS LAP, és a Tájékoztató és nyilatkozat nevű dokumentum együttesentartalmazzák a szerződő felek szerződés megállapodását.
23) A szolgáltató hibás teljesítéséből eredő helytállási kötelezettsége a beépített anyagok hibájából eredő sérülésére, megsemmisülésére terjed ki.
24) Nem terjed ki a Szolgáltató helytállási kötelezettsége, illetve a szolgáltató mentesül a helytállási kötelezettsége alól a következő esetekben:
• a kezelés folyamata alatt alkalmazott ideiglenes megoldásokra(ideiglenes tömések, koronák, ragasztások, stb.) • olyan hibákra és sérülésekre, amelyek nem rendeltetésszerű használat vagy baleset, extrém erőhatás következtében jönnek létre • olyan hibákra és sérülésekre, amelyek megállapíthatóan abból adódnak, hogy a megrendelő nem tartotta be a Szolgáltató utasításait • a megrendelő olyan egészségromlására, és a beépített anyag ebből eredő meghibásodására, amelyet a megrendelő életmódja, rossz szokása (pl. fogcsikorgatás) vagy betegsége okoz. • A megrendelő az előírt kontrollvizsgálaton, és félévente legalább egy ellenőrzésen nem jelenik meg • a megrendelő panasza a szakma által elfogadottan, a kezelés egyik lehetséges következményeként fellépő szövődmény (pl, gyökérkezelés szükségessége tömés vagy egyéb fogat érintő kezelés után) • a megrendelő a javasolt kezeléseket nem vette igénybe, a panasz a be nem fejezett kezelési sorozat eredménye • a megrendelő nem megfelelő szájhigiénéje, dohányzás, alkoholfogyasztása vagy kábítószer illetve gyógyszer abususa következtében kialakuló panaszok • A megrendelő számottevő súlyváltozása esetén • Anyagcsere betegségek (különös tekintettel a csontanyagcsere betegségeire), egyéb súlyos általános betegség esetén: • A fogművek nem megfelelő gondozása, karbantartása esetén • a szolgáltató a kezelés alatt, vagy a kezelést követően más szolgáltatótól vesz igénybe fogászati kezelést, vagy fogtechnikai munkát • ha a minőségi kifogást határidőn belül bejelenti, de a kifogás kivizsgálását, orvoslását nem teszi lehetővé, kontrollvizsgálaton, kezelésen nem jelenik meg, a fogművet nem bocsátja a szolgáltató rendelkezésére
• A szolgáltató helytállása más fogászaton igénybevett szolgáltatás megtérítésére, illetve útiköltség térítésre nem terjed ki

A szolgáltató jogai:

• A szolgáltató jogosult az ajánlatot módosítani, amennyiben a megrendelő hiányosan vagy késedelmesen szolgáltat adatot, vagy a terv módosítása orvosilag indokolt. A szolgáltató köteles a megrendelőt a módosításról tájékoztatni • A szolgáltatónak joga van a kezelést megtagadni a megrendelő elégtelen együttműködése, megváltozott egészségügyi vagy mentális állapota esetén, valamint ha fizetési kötelezettségének a megrendelő nem tesz eleget. Ezekben az esetekben, a megrendelő a Szolgáltatóval szemben kárigényt nem érvényesíthet
25 )A megrendelő a kezelést a kezelés napját megelőzően (este 8 óráig) térítésmentesen lemondhatja, vagy módosíthatja.
Amennyiben a megrendelő az időpontot a megelőző napig nem mondja le, illetve nem jelenik meg, vagy 15 percet meghaladó időt késik, köteles 3000 Ft/15 perc rendelkezésre állási díjat megfizetni, ha akadályoztatását hivatalosan igazolni nem tudja.
26) Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk., valamint az egészségügyre, az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
26) Esetleges jogvita eldöntésére belföldi telephelyen végzett ellátás esetén kizárólag az Egri Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék illetékes, elbírálására a magyar jog irányadó.